Assignatures Optatives Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Assignatures Optatives

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica - ESTIDIS EXTINGITS DE LLICENCIAT/DA, ARQUITECTE/A, ENGINYER/A, DIPLOMAT/DA, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, ENGINYER/A TÈCNIC/A O MESTRE/A.

Normativa de referència i procediments de gestió

 

Les matèries optatives vénen definides en l'art. 7.1.a de el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny (BOE 11.06.1994), que modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i diversos reials decrets que aproven les seues directrius generals pròpies:

“les lliurement establides per cada universitat, que les inclourà en el corresponent pla d'estudis perquè l'alumne esculla entre les mateixes. Cada matèria optativa haurà de tenir una càrrega lectiva en crèdits suficient per a garantir la impartició de continguts rellevants, sense repetir els ja inclosos en les matèries troncals o en les obligatòries.

La denominació i el contingut de les matèries obligatòries i optatives respondran a criteris científics.

En el primer cicle dels ensenyaments de primer i segon cicle al fet que es refereix l'article 4º del Reial decret a dalt esmentat, almenys un 15 per 100 del nombre de crèdits de les matèries obligatòries o optatives hauran de reservar-se per a matèries de caràcter complementari o instrumental no específiques de la titulació que es tracte.

Quan una assignatura optativa no s'oferisca a partir d'un curs, l'alumnat que haguera estat matriculat d'ella en el curs immediat anterior, tindrà dret a matricular-se d'aqueixa assignatura per una sola vegada en el curs següent, mentre no esgote convocatòries.

Amb aquesta matrícula no s'obtindrà dret a docència i comportarà el pagament de la totalitat de la taxa amb el recàrrec corresponent.