Accés a estudis de primer i segon cicle Servei de Gestió Acadèmica

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Servei de Gestió Acadèmica   Servei de Gestió Acadèmica
Servei de Gestió Acadèmica

Accés a estudis de primer i segon cicle

Text refós elaborat pel Servei de Gestió Acadèmica

1. ACCÉS A PRIMER I SEGON CICLE

Veure normativa de referència

2. ACCÉS A SEGON CICLE. Les prioritats i criteris de valoració per a accedir a un segon cicle s'estableixen per a cada curs acadèmic en una Ordre de la Consellería de la Generalitat València amb competències en estudis Universitaris. En l'enllaç de normativa de referència podràs trobar l'última Ordre que està en vigor.

A més, la Junta de Govern del dia 27 de juliol de 1998 va establir el següent:

2.1. REQUISITS D'ACCÉS.
2.1.1. Per a accedir a ensenyaments que són continuació directa del primer cicle que està cursant o ha superat l'alumne, s'hauran de complir els requisits establits en el pla d'estudis.
2.1.2. Per a accedir a un ensenyament només de segon cicle o a segons cicles d'ensenyaments que no siguen continuació directa del primer cicle cursat per l'alumne, serà necessari que aquest acredite, de conformitat amb les directrius pròpies de la titulació que es tracte, trobar-se en algunes de les següents situacions:
a) Haver obtingut el títol de Diplomat Universitari, Arquitecte o Enginyer Tècnic, corresponent.

b) Tenir superat íntegrament un primer cicle que d'accés a aqueix ensenyament.

c) Superar, de no haver-ho fet abans, els complements de formació assenyalats en la corresponent Ordre Ministerial, i complir amb els altres requisits legals.
2.2. L'obtenció del títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, exigirà en tot case la superació d'un mínim de 300 crèdits establit en el RD1497/1987, sense perjudici del nombre de crèdits establit en el corresponent pla d'estudis. En el cas que, com a conseqüència de l'itinerari curricular seguit per l'alumne, aquest no obtinguera tals crèdits, la Junta de Govern, a proposta del centre al que estan adscrites aqueixos ensenyaments, determinarà els continguts formatius distribuïts en el nombre de crèdits necessaris per a aconseguir el mínim establit en el pla d'estudis corresponent.
Només a l'efecte de superar el mínim de crèdits per a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, el primer cicle de plans no estructurats en crèdits, cursats en altres universitats que donen accés, amb o sense complements de formació, a un 2º cicle en aquesta Universitat, es valoraran pel mateix nombre de crèdits que en aquesta Universitat té el primer cicle d'aqueixos estudis. Si no existira aquest primer cicle es valoraria per 150 crèdits. En aquest cas es cursaran els crèdits necessaris fins a aconseguir el total dels establits en el corresponent pla d'estudis.

2.3. La Universitat, per acord de la Junta de Govern i en funció de la capacitat docent, podrà sol·licitar l'establiment de límit d'admissió en els corresponents estudis de segon cicle. Aquesta limitació no afectarà als alumnes que, si escau, s'incorporen a aqueixos ensenyaments com a continuació directa del seu primer cicle.

En els supòsits que existisca limitació de places per a accedir als ensenyaments de segon cicle, l'alumne que desitge cursar aquests estudis haurà de sol·licitar la seua preinscripció en el centre que tinga adscrita la titulació.

2.4. Els alumnes que accedisquen a un estudi de només segon cicle o a un estudi que sent de primer i segon cicle, en la Universitat d'Alacant només estiga implantat el segon cicle, estaran obligats a matricular-se almenys de 60 crèdits del primer curs. Així mateix hauran de superar almenys una assignatura del primer curs per a poder continuar els estudis.

2.5. Per a l'ordenació i adjudicació de places s'estableix la següent distribució per contingents:
Els qui hagen superat els estudis que li donen accés al segon cicle en la Universitat d'Alacant o en qualsevol altra Universitat de la Comunitat Valenciana, sempre que hi haja reciprocitat. En peus d'igualtat els que havent superat les proves d'accés a la Universitat d'Alacant, no han cursat els estudis que li donen accés en aquesta Universitat per no impartir-se en la mateixa així com els que acrediten un mínim de dos anys de residència en la província d'Alacant.

Alumnes i alumnes de districtes universitaris en els quals no s'impartisca el segon cicle que es tracte. A aquest grup li correspon fins al 10% de les places.

Per als alumnes i alumnes que no es troben en cap dels casos anteriors, fins al 5%.
En tot case la nota de tall haurà de ser igual o superior als del primer contingent del primer llistat d'admesos.

L'ordre dins de cada grup s'establirà segons la nota mitjana ponderada de l'expedient de primer cicle de l'alumne, o del títol de Diplomat, Arquitecte o Enginyer Tècnic que li dóna accés.
En el cas de plans d'estudi anteriors al RD 1497/87 (BOE de 27/11/87) que no tinguen establida una equivalència en crèdits, la dada a tenir en compte serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de l'expedient de primer cicle o títol de Diplomat, Arquitecte o Enginyer Tècnic que li dóna accés. A aquests efectes, les assignatures quadrimestrals o semestrals es computaran com a mitja assignatura, i els projectes de final de carrera com una assignatura anual.

En tot cas s'aplicarà la taula d'equivalències que estableix l'annex I, punt 4, del RD 1267/94. (BOE d'11 de juny de 1994)

2.6. En els ensenyaments de segon cicle no es podran convalidar o adaptar cap de les matèries o assignatures que s'hagen superat en el primer cicle que dóna accés a l'ensenyament en qüestió.

2.7. Quan s'accedisca a segons cicles en els quals existisquen matèries troncals o obligatòries que han sigut superades en el primer cicle d'un altre pla d'estudis conduent a la mateixa o a una altra titulació, cada Centre establirà per a cada pla d'estudis el corresponent mecanisme de substitució dels crèdits cursats per altres matèries que compensen els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol. En tot cas s'estableix com a ordre de substitució el següent:

Primer: per optatives de la mateixa àrea de coneixement de la troncal o obligatòria ja cursada.
Segundo: Per optatives del mateix Departament.
Tercer: Per optatives del pla d'estudis.

a) la denominació del títol o primer cicle que li dóna accés, amb indicació de la universitat on es va obtenir i el nombre de crèdits totals superats,

b) els complements de formació superats o reconeguts, sempre que es requerisquen per a l'accés, amb la seua qualificació i nombre de crèdits (diferenciat de les assignatures deº 2 cicle),

c) el nombre de convocatòries esgotades, i la qualificació de les assignatures o crèdits constitutius delº 2 cicle, així com qualsevol altra circumstància acadèmica rellevant,

d) resum dels crèdits superats.

i) esment específic de la resolució del Centre o la Junta de Govern a l'empara de l'acord del Consell d'Universitats de 25 de març de 1997 per la qual es regula la superació dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol corresponent.

3. ACCÉS D'ALUMNES ESTRANGERS.

Els alumnes i les alumnes dels estats membres de la Comunitat Europea tindran, a l'efecte de l'establit en aquesta norma, el mateix tractament que correspon als de nacionalitat espanyola.

Els alumnes i les alumnes de nacionalitat estrangera, exclosos els nacionals dels estats membres de la C.I., que desitgen iniciar estudis hauran de tenir superades, en el curs precedent, les proves d'accés a les universitats espanyoles i procedir de països que apliquen el principi de reciprocitat en aquesta matèria. En el cas d'estudis amb LMA accediran via preinscripció.

Si aquests alumnes desitgen continuar els estudis iniciats en el seu país se li aplicaran els mateixos criteris d'admissió que als alumnes espanyols que es traslladen des d'altres universitats.